اهمیت قانون شماره ی ۱۵ ناسا

کتاب مدیریت استراتژیک پروژه از یازده فصل تشکیل شده است . بخش اول با این پرسش شروع می شود: آیا شما استراتژیک هستید؟ تفکر خارج از فضای نمودارهای میله ای، ساخت چارچوبی قوی برای پروژه ، معرفی چارچوب منطقی، هماهنگی پروژه ها با اهداف استراتژیک و خبره شدن در مورد چهار پرسش حیاتی استراتژیک از […]

ادامه مطلب