یلدا را شاعرانه و سالم بگذرانیم

کلاب تندرستی

برای خواجه حافظ شیرازی توحافظ هر رازی… چشم می بندیم. نیت آرام از دل مان عبور می کند؛ مثل گذر باد از روی گندم زار دست می کشیم روی برگه های به هم چفت شده دیوان خواجه و سرآخر، سر کتاب را باز می کنیم. چشممان می دود روی غزل و..  بعد هم شاهدش… و بعد چند ثانیه ای سکوت می کنیم… خوب آمده؟ حتما که حافظ همراه است و خوب آمده. خوب می آید تا یلدای امسال يادمان بماند؛ یادمان بماند که همیشه بعد از یلداء سپیدی است؛ ظفر است؛ صبح است و برای دیگران بگوییم:

یلدای آن سال حافظ گفته بود، گفته بود که می شود.. خواستیم شب یلدا مهمان خانه هایتان باشیم؛ با چند برگ تندرستی. خوشی هایتان به بلندای شب یلدا..

نویسنده : مهتاب خسروشاهی / منبع : مجله تندرستی