راهنمای گردش در کاخ موزه گلستان تهران

میراث

قجرها که تهران را پایتخت کردند، عمارت طهماسب صفوی آماده ورودشان بود. آنها در طول سال های طولانی حکومتشان، این عمارت را گسترش دادند و شد مجموعه کاخ های گلستان که امروز در شمال میدان پانزده خرداد پایتخت می بینیم. در این مجموعه تاریخی با معماری بی نظیرش، زیبایی هایی آرمیده که نمی توان تماشای آنها را از دست داد. از عمارت های ریز و درشت قاجاری با تزئینات و اسباب و اثاثیه چشمگیر و پرطمطراق و البته داستان ها و روایت های شنیدنی تاریخی که بیشتر به داستان های هزار و یک شب می مانند تا اتفاقات تاریخی.