مهمان نوازی در ترکیه

مهمان نوازی در ترکیه

با هر دینی، از هر کشوری و با هر زبانی که صحبت میکنید برای مردم ترکیه تفاوتی ندارد آنها از شما مهمان نوازی میکنند چرا که بر این باورند شما مهمان خدا هستید.
مهمان نوازی سنتی در ترکیه
بازدید کنندگان غالبا از اینکه مردم ترکیه برای کمک به آنها سریع اقدام میکنند و با خوشحالی وقت خود را برای گپ زدن با آنها میگذرانند بسیار غافلگیر میشوند.
مهمان نوازی سنگ بنای فرهنگ ترکیه است. مردم ترکیه اعتقاد دارند که باید با بازدید کننده ها همچون مهمان خدا رفتار شود. این نگرش تا قرن ۲۱ زنده مانده است و به نظر نمیرسد که از تعداد گردشگران کاسته شده باشد. در حقیقت، اکثر مردم ترکیه با بازدید کننده های خارجی برای یادگیری در مورد فرهنگ های متفاوت و تمرین مهارت های زبانی خود استقبال میکنند.
در بین مردم ترکیه حتی مردها بوسیدن هردو گونه بسیار رایج است. به عنوان یک سنت، مردم ترکیه پرچم ملی خود را مقدس میدانند. بنابراین باید از اهانت یا عدم احترام به پرچم ترکیه خودداری کرد. باید تجربه کنید که مردم ترکیه چقدر دوستانه و دوست داشتنی هستند.
رابطه خانوادگی
رابطه خانوادگی در بین مردم ترکیه بسیار حائز اهمیت است. آنها به بزرگتر از خود بسیار احترام قائل هستند و یکدیگر را در هر شرایطی حمایت میکنند.
پدر و مادر فرزندان خود را تا قبل از ازدواج حمایت مالی میکنند. وقتی که فرزند آنها ازدواج کرد در صورتی که درآمد کافی برای زندگی نداشته باشند، حمایت های مالی از طرف خانواده ادامه دارد.
فرزندان باید به بزرگترهای خود اهمیت دهند. آنها وظیفه دارند وقتی که بزرگترها پیر و مریض شدند از آنها هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ عاطفی حمایت کنند.
این رابطه مانند بومرنگ است. بزرگترها از فرزندان خود زمانیکه کوچک هستند و فرزندان از بزرگترها در هنگام پیری مراقبت میکنند.

مترجم: حانیه باقرزاد