نگاه جدید به جنگ

کلاب جوان

تصویری و موقعیتی که سریال «مینو» از جنگ به خصوص خرمشهر دارد نشان می‌ دهد که تا به حال سینما و تلویزیون از این زاویه به جنگ و ماجرای تصرف خرمشهر به دست دشمن نگاه نکرده است.

استفاده از بازیگرهای تئاتر و افراد محلی، تنوعی در فضای بازیگری کشور است و به نظر می آید مردم هم این سریال را دنبال می ‌کنند؛ چون به هیجان ها، اکشن و اتفاق های دراماتیک می ‌پردازد؛ ضمن این که فضای تازه ای را ایجاد کرده است.

ارزش این سریال به این است که از یک منظر دیگر نگاه می کند و به خانواده و زن ها ادای دین می ‌کند. در این سریال هیچ کدام از خانواده‌ ها اهل جنگ نیستند و ناچار هستند دفاع کنند. این ها به هر حال جنبه مثبت سریال اند.

از لحاظ میزانسن هم این خرمشهر همان خرمشهر است و تماشاگری که حتی خرمشهر در زمان جنگ را دیده باشد این خرمشهر را باور می‌ کند و به نظر گروه طراحی صحنه خیلی خوب کار کرده است.

نویسنده : طهماسب صلح جو / منبع : مجله جوان