خودت باش دوست من!

مدام روبه روی آینه ایستاده و ظاهرش را برانداز می کند. بعد از چندبار عمل بینی و تزریق لب حتما دنبال ایراد تازه ای می گردد. این بار فک ودندان هایش را نشانه میرود و گوشی تلفن را برمیدارد. منشی با صدایی موزون احوالپرسی می کند و برای وقت مشاوره اسم وتلفنش را یادداشت می کند. بعد از چند هفته لمینت دندان و پروتز چانه هم به تغییرات تازه چهره او اضافه می شود اما مدتی بعد دوباره همان آش و همان کاسه، تازگیها هم طبیعی بودن فرم چشم و ابروهایش را بهانه کرده و دوباره تحقیقاتش راشروع می کند. اسم واصطلاح های تازه ای به گوشش خورده است. “چشم گربه ای وای حتما این عمل روی صورتم معجزه می کند. عکس ها را تندتند ورق میزندتاشایدردی یا نشانه ای پیدا کند و ماجرا همچنان ادامه دارد”. آمار ها خبر از فاجعه می دهد، سال هاست که در جراحی زیبایی صدر بدول را محکم اشغال کرده ایم تا مگرکمی حال و هوایمان عوض شود اما واقعیت این است که ۸۰ درصد متقاضیان جراحی زیبایی مشکل اعتماد به نفس دارند، مطمئنم که برای تبدیل شدن به نسخه بهتری از خودمان باید مسیر را درست تغییر داد و به دنبال کسب امتیازهای ارزشمندتری بود. با این طرز فکر و ایده اگرباکره مریخ هم برویم زندگی وحالمان تغییری نخواهد کرد. افکارتان را تغییر دهید تا هرجا که هستیدزندگی تان تغییر کند.

نویسنده : شقایق جعفری / منبع : مجله تندرستی