برندسازی در هفت گام؛ راهنمای کاربردی خلق و مدیریت برند

کلاب اقتصاد

کتاب های برندسازی عمدتا دو دسته اند: دسته ی اول نتیجه گرا هستند و فقط در باره ی این که برند چیست توضیح میدهند و به نتایج فعالیت برندسازی و فواید آن اشاره دارند. معمولا این نوع کتابها به عمق فرآیند برندسازی و چگونگی انجام دادن آن اشاره ای ندارند و فقط در راستای این که برندسازی کاری مهم است و فواید بسیاری برای شما دارد، داد سخن می دهند. پس از این که فهمیدیم برندسازی کار مفیدی است، خواندن این گونه کتاب ها فایده ی چندانی نخواهد داشت. دسته ی دوم، کتابهای محتواگرا هستند که به مفاهیم و اجزای برند اشاره می کنند؛ این که اجزای تشکیل دهنده ی برند از قبیل جوهره ی برند و وعده ی برند چه جور مفاهیمی هستند، و معمولا مثال هایی از برندهای شناخته شده و شرح عناصر برند آنها را می آورند که در نهایت هم چگونگی ساخت برند در آنها مطرح نمی شود. اما گونه ی سومی هم قاعدتا باید وجود داشته باشد که معمولا تعدادشان بسیار اندک است. کتاب های فرآیندگرا؛ همان کتابهایی که قرار است فرآیند برندسازی را تشریح کنند. در برندسازی معمولا فرآیند را با مدل های ساخت برند نشان می دهند. مدل ها شرح می دهند که برای ساخت یک برند چه مراحلی باید طی شود.

نویسنده : فرزاد مقدم / منبع : مجله اقتصاد